APRIL 2024

Pasjansgra.com - Regulamin

Zgodność z niniejszym Regulaminem

Zgodność z naszym Regulaminem

Autor: Solitairea.com | Ostatnia aktualizacja: 19 Czerwiec 2023 | Sprawdzenie przez: Elizabeth Miller

Ostatnia aktualizacja 7 maja 2023 r.

Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem, jako osobą fizyczną lub w imieniu podmiotu ("użytkownik"), a Solitairea LTD ("Spółka", "my", "nas" lub "nasza"), dotycząca dostępu i korzystania ze strony internetowej Solitairea, wraz z wszelkimi innymi formami mediów, kanałów, stron mobilnych lub aplikacji mobilnych powiązanych, połączonych lub połączonych z nią (łącznie "Strona"). Uzyskując dostęp do Witryny, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków świadczenia usług. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WSZYSTKIE NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, MUSI NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Dodatkowe warunki, postanowienia lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Witrynie, są wyraźnie włączane do niniejszych Warunków świadczenia usług przez odniesienie. Według własnego uznania mamy prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszych Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Powiadomimy użytkownika o zmianach, aktualizując datę "Ostatniej aktualizacji" niniejszych Warunków świadczenia usług. Użytkownik zrzeka się prawa do otrzymania konkretnego powiadomienia o każdej zmianie. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe przeglądanie niniejszych Warunków świadczenia usług i informowanie się o aktualizacjach. Dalsze korzystanie z Witryny po dacie jakiejkolwiek zmiany Warunków świadczenia usług oznacza akceptację takich zmian.

Informacje udostępniane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie naruszałoby prawo lub wymagałoby od nas rejestracji w tej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej woli i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów, o ile mają one zastosowanie.

Ochrona aktywów zastrzeżonych

O ile nie określono inaczej, Witryna jest naszą własnością. Cały kod źródłowy, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie (łącznie "Zawartość") oraz zawarte w niej znaki towarowe, znaki usługowe i logo ("Znaki") są własnością lub są kontrolowane przez nas lub są nam licencjonowane. Są one chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych, a także innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, innych jurysdykcjach i konwencjach międzynarodowych.

Treści i Znaki są udostępniane na Stronie "TAK JAK SĄ" wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, żadna część Witryny, Treści lub Znaków nie może być kopiowana, powielana, agregowana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, przesyłana, dystrybuowana, sprzedawana, licencjonowana lub w inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Dopóki użytkownik jest uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymuje ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której użytkownik prawidłowo uzyskał dostęp, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Witryny, Treści i Znaków, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.

Obsługa i konserwacja

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków świadczenia usług; (2) podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki świadczenia usług, w tym między innymi do zgłoszenia takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie technologicznie wykonalnym) dowolnego wkładu użytkownika lub dowolnej jego części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, usuwać z Witryny lub w inny sposób wyłączać wszystkie pliki i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Witryny.

Deklaracje użytkownika

Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) użytkownik posiada zdolność do czynności prawnych i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków świadczenia usług; (2) użytkownik nie jest osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której zamieszkuje; (3) użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu do Witryny za pomocą środków zautomatyzowanych lub innych niż ludzkie, takich jak boty, skrypty lub w inny sposób; (4) użytkownik nie będzie korzystał z Witryny w celach niezgodnych z prawem lub nieuprawnionych; oraz (5) korzystanie z Witryny przez użytkownika nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji. Przypuśćmy, że użytkownik poda informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika i odmowy jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jakiejkolwiek jej części).

Działania, których zabraniamy

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w celach innych niż te, dla których udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być wykorzystywana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które zostały przez nas wyraźnie zatwierdzone lub zatwierdzone.

Zgłoszenia i wkład użytkownika

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny ("Zgłoszenia") są jawne i stają się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej. Będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Materiałów w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla użytkownika. Użytkownik zrzeka się w tym momencie wszelkich praw osobistych do wszelkich takich Materiałów i gwarantuje, że wszelkie takie Materiały są oryginalne lub że ma prawo do ich przesłania. Użytkownik zgadza się, że nie będzie dochodził od nas żadnych roszczeń z tytułu domniemanego lub faktycznego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności do jego Materiałów.

Modyfikacje Pasjansgra.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu według własnego uznania bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania udostępniania całości lub części Witryny bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej Stronie.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez cały czas. Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne problemy lub konieczność przeprowadzenia konserwacji związanej z Witryną, co może skutkować przerwami, opóźnieniami lub błędami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, korekty, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Witryny w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością uzyskania dostępu do Witryny lub korzystania z niej podczas przestoju lub przerwania jej działania. Żadne z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nią.

Zakończenie

Niniejsze warunki świadczenia usług pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z witryny. Bez ograniczania jakichkolwiek innych postanowień niniejszych warunków świadczenia usług, zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania i bez powiadomienia lub odpowiedzialności, do odmowy dostępu do witryny i korzystania z niej (w tym blokowania określonych adresów IP) dowolnej osobie z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach świadczenia usług lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji. Możemy zakończyć korzystanie lub uczestnictwo użytkownika w witrynie lub usunąć wszelkie treści lub informacje opublikowane przez użytkownika w dowolnym momencie, bez ostrzeżenia, według własnego uznania.

Przypuśćmy, że zamkniemy lub zawiesimy konto użytkownika z jakiegokolwiek powodu. W takim przypadku użytkownikowi zabrania się rejestrowania i tworzenia nowego konta pod swoim imieniem i nazwiskiem, fałszywym lub zapożyczonym imieniem i nazwiskiem lub imieniem i nazwiskiem jakiejkolwiek strony trzeciej, nawet jeśli użytkownik działa w imieniu strony trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazów sądowych.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki świadczenia usług i korzystanie z Witryny przez użytkownika podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków lub związane z nimi oraz z korzystaniem z Witryny przez użytkownika podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Całość Umowy

Warunki świadczenia usług, Polityka prywatności i wszelkie inne informacje prawne opublikowane przez nas w Witrynie stanowią całość umowy między użytkownikiem a nami dotyczącej Witryny. Załóżmy, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd. W takim przypadku nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, które pozostaną w pełnej mocy. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z warunków niniejszych Warunków świadczenia usług nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego warunku. Zaniechanie przez nas dochodzenia jakiegokolwiek prawa lub postanowienia na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Kontakt Pasjansgra.com:

  • Solitairea LTD
  • 23 Edgware Road
  • W2 1JL,London
  • +44 7700 900736
  • United Kingdom

Nasz adres e-mail to: [email protected]

POWRÓT DO SPISU TREŚCI